Ο επισκέπτης του NorthMeteo αποδέχεται πως η χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Οι αρθρογράφοι του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και οι τυχόν άλλοι πάροχοι πληροφοριών, δεν εγγυώνται ότι οι μετεωρολογικές και λοιπές κλιματολογικές αναλύσεις επαληθεύονται πάντα.

Η παραπάνω αποποίηση ευθύνης βρίσκει εφαρμογή σε κάθε ζημία η οποία δύνανται να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη καλής πληροφόρησης, αναστολή ή καθυστέρηση παροχής των σχετικών πληροφοριών.

Το σύνολο του περιεχομένου του NorthMeteo αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συντελεστών και των αρθρογράφων του ιστοτόπου και διατίθεται στους επισκέπτες για αυστηρά ατομική και μη κερδοσκοπική χρήση. Η αναδημοσίευση του περιεχομένου του NorthMeteo σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή/και έντυπο μέσο ενημέρωσης επιτρέπεται κατόπιν της παροχής της άδειας των δημιουργών και με την αυστηρή προϋπόθεση της ρητής αναφοράς του ονόματος αυτών και του NorthMeteo (N. 2121/1993 & Ν. 3057/2002 με ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κανόνων Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).